Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNA DOLOČILA

OPUS MAGNUM d.o.o. (v nadaljevanju: OPUS MAGNUM ali agencija) je marketinška agencija, ki se ukvarja z marketinškimi storitvami, oglaševanjem in pospeševanjem prodaje. Ponudba OPUS MAGNUM je namenjena vsem potrošnikom, razen če iz vsebine ni razvidno drugače. Za namene enotnega nastopanja družbe OPUS MAGNUM kot agencije v posameznih marketinških ponudbah, je OPUS MAGNUM dne 1.10.2020 sprejel Splošne pogoje poslovanja OPUS MAGNUM. Z določili splošnih pogojev se stranka lahko seznani preko spleta na uradni spletni strani. 

Ti pogoji določajo pravila in pogoje pridobitve vrednostnega bona v eni od partnerskih nastanitev podjetja OPUS MAGNUM (v nadaljevanju »Akcije Bon za bon«). Podjetje OPUS MAGNUM v procesu nastopa zgolj kot posrednik storitev partnetskih namestitev. Vrednostni bon podarja podjetje OPUS MAGNUM d.o.o., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Ponudba akcije Bon za Bon in s tem predmetni splošni pogoji so omejeni na potrošnike, državljane Republike Slovenije.  

 

PRIJAVA NA AKCIJO BON ZA BON

Stranka se lahko prijavi na prodajno akcijo preko uradne spletne strani OPUS MAGNUM oziroma pri osebi, ki za OPUS MAGNUM posreduje storitve. Za popolno prijavo šteje pisna oziroma ustna potrditev prijave, v kolikor je bila prijava opravljena preko spletnega obrazca, pa potrditev prijave na elektronski naslov. Za popolno prijavo šteje podaja potrebnih podatkov in izdaja potrditvenega dopisa oz. potrditve rezervacije s strani OPUS MAGNUM. Strankina prijava je obvezujoča; pogoji odjave so navedeni v točki »ODJAVA OD AKCIJE BON ZA BON« teh splošnih pogojev. 

Akcija Bon za bon, na katero se stranka prijavlja, vključuje namestitev v izbrani partnerski namestitvi iz ponudbe in ugodnost v obliki vrednostnega bona iz ponudbe. Vrednostni bon prejme upravičenec, ki izpolnjuje zakonske pogoje in je podal popolne podatke na rezervaciji termina ter poravnal vse svoje obveznosti ob prihodu v hotel. Vrednostni bon pripada upravičencu, ki za bivanje izbere nastanitev v enem izmed hotelov akcije Bon za bon. 

OPUS MAGNUM si pridružuje pravico do spremembe namestitve, v kolikor se ne spreminja datum nočitve in je nadomestna hotelska namestitev locirana znotraj iste regije kot prvotna. 

V tem primeru mora OPUS MAGNUM stranko najkasneje 72 ur pred nočitvijo obvestiti o spremembi lokacije namestitve in pridobiti njeno pisno odobritev/strinjanje s spremembo. 

OPUS MAGNUM bo zaradi potreb rezervacije namestitev ponudniku namestitev posredoval podatke stranke, da jo le-ta v zvezi z njihovim bivanjem lahko direktno kontaktira. Za garancijo rezervacije namestitve OPUS MAGNUM strankam izda potrdilo o rezervaciji.

ODJAVA OD AKCIJE BON ZA BON

Sklenjena pogodba oz. potrditev rezervacije stranki jamči storitev oz. nočitev v partnerski namestitvi podjetja OPUS MAGNUM. V primeru odjave od akcije Bon za bon s strani stranke mora le-ta podati pisno odpoved podjetju OPUS MAGNUM najkasneje 72 ur pred začetkom rezervirane storitve oz. nočitve v partnerski namestitvi podjetja OPUS MAGNUM. V tem primeru stranka ne nosi nobenih stroškov odjave.

V primeru, da se stranka pisno ne odjavi od akcije Bon za bon znotraj zadnjih 72 ur pred začetkom rezervirane storitve oz. nočitve v partnerski namestitvi podjetja OPUS MAGNUM ali pa se na dan začetka koriščenja ne pojavi v izbrani namestitvi in storitve ne poravna, si OPUS MAGNUM pridržuje pravico, da stranki zaračuna storitev v polni vrednosti (100%). V tem primeru podjetje OPUS MAGNUM oz. partnersko podjetje (nosilec hotelske rezervacije) za rezervirano nastanitev stranki izda račun z valuto 3 dni. V primeru neplačila se vloži izvršba.

Stranka je odgovorna za vse stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, v kolikor ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Stranka je ob prihodu v namestitev dolžna predstavniku hotela predložiti potrdilo o rezervaciji in plačati rezervirano storitev v celoti; v nasprotnem primeru predstavnik hotela stranki ni dolžan nuditi rezerviranih storitev.

 

CENE STORITEV IN PLAČILO

Cene storitev oz. nočitev v partnerskih namestitvah podjetja OPUS MAGNUM postavljajo partnetske namestitve in so razvidne na spletni strani ter veljajo od dneva objave. Cene so navedene v evrih. 

Rezervirano storitev oz. nočitev v partnerski namestitvi stranka v celoti plača v namestitvenem objektu na dan prihoda. Stranka rezervirane storitve in dodatne storitve, ki jih je dogovorila ob prihodu v hotel, plača s plačilnimi sredstvi, ki jih sprejema hotel, tj. turistični bon, gotovina, plačilne kartice. Turistični bon lahko stranka koristi samo za plačilo nočitve ali nočitve z zajtrkom. Ostale storitve stranka poravna z drugimi plačilnimi sredstvi. Turistična taksa je obvezno doplačilo in jo stranka plača na dan prihoda v hotel ob prijavi. 

Koriščenje turističnih bonov je možno v skladu z veljavno zakonodajo.

 

ZAKONSKA DOLOČILA: TURISTIČNI BONI

35. člen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 opredeljuje vse podrobnosti v zvezi s koriščenjem bona, med drugim:

1) “Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki je: o polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (v nadaljnjem besedilu: polnoletni upravičenec), in je upravičena do bona v višini 200 eurov, ostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča (v nadaljnjem besedilu: mladoletni upravičenec), so upravičene do bona v višini 50 eurov.

2) Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik, odgovorna oseba zavoda, kamor je mladoletni upravičenec nameščen). Bon se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.

3) Bon, ki se glasi na polnoletnega upravičenca, ki je postavljen pod skrbništvo, unovči zanj skrbnik. Bon se unovči na podlagi izjave skrbnika, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.

4) Bon je prenosljiv med upravičenčevimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroci in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši. Bon je prenosljiv le na osebo, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena in se ne deduje. Bon je prenosljiv in se unovči na podlagi izjave, ki je določena z uredbo iz desetega odstavka tega člena.”

 

VREDNOSTNI BONI AKCIJE BON ZA BON

OPUS MAGNUM stranki, ki bo rezervirala storitev oz. nočitev v partnerski namestitvi podjetja OPUS MAGNUM v vrednosti najmanj 200,00 eur, omogoča izbor enega izmed vrednostnih bonov partnerjev akcije Bon za bon. Stranka mora izbiro dotičnega vrednostnega bona izbrati ob prijavi/rezervaciji namestitve. Vrednostni bon je stranki izdan s strani predstavnika hotela/OPUS MAGNUM po opravljenem postopku prijave v hotel na dan prihoda.  

 

ODPOVED ORGANIZATORJA

OPUS MAGNUM si pridržuje pravico do odpovedi akcije Bon za bon. Prav tako si OPUS MAGNUM na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi že sklenjenih prijav na akcijo Bon za bon zaradi neizogibnih in/ali izrednih okoliščin ali v primeru nezmožnosti izvedbe zaradi višje sile tj. npr. zaprtje hotelskih obratov. V teh primerih OPUS MAGNUM ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode strankam, ki so že sklenile prijavo na akcijo Bon za bon. 

 

REKLAMACIJE

Za vse reklamacije, vezane na hotelsko namestitev OPUS MAGNUM ne odgovarja in jih je potrebno nasloviti neposredno na nosilca namestitve – hotelski ali drug namestitveni obrat.

OPUS MAGNUM nosi odgovornost za izdajo partnerskih vrednostnih bonov. V primeru utemeljenih reklamacij (npr. da vrednostnega bona ni bilo mogoče unovčiti) se OPUS MAGNUM zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil upravičenca.

 

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

OPUS MAGNUM vse podatke o strankah varuje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma pripadajočo domačo zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). S izpolnitvijo podatkov prek spletne strani Bon za bon in rezervacije preko telefona ali pooblaščene osebe OPUS MAGNUM stranka soglaša s tem, da jo podjetje OPUS MAGNUM in partnerska namestitev podjetja OPUS MAGNUM lahko kontaktirata za namen obveščanja in rezervacije nastanitve.

Vse vsebine, objavljene na spletnih straneh OPUS MAGNUM so last družbe OPUS MAGNUM D.O.O.. Brez dovoljenja podjetja se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. OPUS MAGNUM ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju svoje spletne strani si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na spletnih straneh OPUS MAGNUM. 

 

KONČNA DOLOČILA

V vseh končnih cenah je vključen davek na dodano vrednost (DDV). OPUS MAGNUM ne odgovarja za dejanja in škodo, ki bi jo stranke povzročile med koriščenjem rezerviranih storitev v izbrani namestitvi. V primeru spora med strankami je za reševanje le-teh pristojno sodišče v Ljubljani. OPUS MAGNUM ne odgovarja za morebitne napake v propagandnem materialu (katalogi, programi na listih in spletnih straneh). 

Z objavo teh splošnih pogojev prenehajo veljati dosedanji splošni pogoji.

V Ljubljani, 1.10.2020